ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ເຄມີສາດ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 5432

ເຄມີສາດ

 ລາຍການສຶກສາໃໝ ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 4 ກົນໄກຂອງປະຕິກິລິຍາ ແລະ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 5.8.2017

 

ບົດທີ 10 ຮີໂດແຊນ (.4ອຈ ສົມຈັນ 2.9.2015) 

 

ວິຊາ ເຄມີສາດແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດ(ມ.7 ອຈ ສີສຸພັນ 23.12.2015)

 

ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 17  ການຄິດໄລ່ຄ່າ PH ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວ

 

ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 20 ປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາເຣດອກ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 14.06.2017