• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຄະນິດສາດ

 

ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ 06.01.2016)

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 2 ສົມຜົນບໍ່ກໍານົດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ອອກອາກາດວັນທີ  22.07.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 4 ອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ອັນດັບທະວີຄູນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ອອກອາກາດວັນທີ  3.05.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ ວິຊາຄະນິດສາດ ບົດທີ 4 (ຕໍ່) ອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ອັນດັບທະວີຄູນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ອອກອາກາດວັນທີ 10.05.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 7 ມາຕຣິດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມາຕຣິດ  ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ອອກອາກາດວັນທີ  29.07.2017

 

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 19 ສັງຄະນິດຂອງຕໍາລາໄຕມຸມ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ ອອກອາກາດວັນທີ  9.12.2017

 

 

ຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 19 (ຕໍ່) ສັງຄະນິດຂອງຕໍາລາໄຕມຸມ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ ອອກອາກາດວັນທີ  16.12.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 26 ຈຸນລະຄະນິດຂັ້ນໜຶ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ ອອກອາກາດວັນທີ  30.12.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ບົດທີ 26 (ຕໍ່) ຈຸນລະຄະນິດຂັ້ນໜຶ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ ອອກອາກາດວັນທີ  6.1.2018

 

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ ວິຊາຄະນິດສາດ ບົດທີ 28 ຜົນຄູມີທິດ ແລະ ຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ອອກອາກາດວັນທີ 24.05.2017