• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

            ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ  ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການ

ຫຼຸດຜ່ອນພາກທິດສະດີ, ເພີ່ມຜາກປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບໂຮງ ຮຽນສາມັນສຶກສາ, ໃນນີ້ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ປື້ມ ແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ1 ວັນກໍສຳເລັດ.