• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນ 2 ແຂວງເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງ ສວສ
ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ວັນທີ 11-15/12/2017.

ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງ ສວສ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,

ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາວິທີເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການສຶກສາຕ່າງໆໃນເວັບໄຊ ສວສ ແລະ ເວັບໄຊການສຶກສາອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຄະນະອໍານວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕື່ມອີກ.