ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ຂ່າວເດັ່ນ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 29 ທັນວາ 2017 | ກົດເບິ່ງ: 3043

ການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນ 2 ແຂວງເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງ ສວສ
ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ວັນທີ 11-15/12/2017.

ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງ ສວສ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,

ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາວິທີເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການສຶກສາຕ່າງໆໃນເວັບໄຊ ສວສ ແລະ ເວັບໄຊການສຶກສາອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຄະນະອໍານວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕື່ມອີກ.