ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ

 

1.   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

2.   ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

3.   ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

4.   ໂທລະພາບສຶກສາ

5.  The NEQMAP