Experts partner to strengthen education in local communities

  news 11 14Officials attend a weeklong education workshop to discuss a new project

Lao education officials and overseas development partners are joining forces to strengthen school communities in a bid to improve the quality of education and lifelong learning.They are collaborating in the “Strengthening School Community Partnership for Quality Education and Lifelong Learning” Project by developing institutional capacity-building tools for village education development committees.


The Project will run for 21 months and involve inter-Centre collaborative action research through the Regional Centre for educational Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH) and SEAMEO Regional Centre for Community Education Development (SEAMEO CED).
SEAMEO CED and development partner, including SEAMEO INNOTECH Philippine, the Australian RMIT University and DVV international, are currently holding a workshop in Vientiane from February 10-14 and AVI.
Representative of line sectors along with education officials from five provinces are attending the workshop to discuss the project.
The workshop is highlighting the project objectives, which are to develop tools and resources designed to strengthen village education development committees as an important school community partnership structure that supports educational innovation and the improvement of quality education and lifelong learning in Laos, in collaboration with SEAMEO CED.
The component of the 21- months project relate to building the institutional capacity of village education development committees as a mechanism for promoting and improving school community partnerships.
Project components include participatory action research to develop capacity building tools and knowledge products, and prototyping and pilot testing of capacity building tools.
The project will monitor and evaluate the use of capacity building tools, and scale – up and sustainability planning for the tool’s development with the Ministry of Education and Sport and SEAMEO CED.
The project aims to develop a set of tools and resource that can be used by the Ministry and SEAMEO CED to build the capacity of village education development committees as an important structure for promoting and supporting school – community partnership that espouse educational innovation and improvement of quality and lifelong learning.
In addition, village education development committees will help develop a set of institutional capacity building tools designed to help them perform their roles and responsibility as a condole for improving the quality of learning in school, as well as addressing the learning needs of other community members, including out – of school children, youth, and adult learners.

ສູນຊີເມວ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊມຊົນ

          ສູນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເສູນຊີເມວ) ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນ ກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍຈະເລັງໃສ່ ການພັດທະນາ ເຄື່ອງມືເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ສໍາລັບຄະນະລັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍ 5 ແຂວງ
        ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສູນການສຶກສາເພື່ອ ພັດທະນາຊຸມຊົນຂາເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮອ ປອ ນາງ ສີລິນທອນ ສັກລໍຄໍາ ວ່າການຫົວຫນ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ນຽນ ສີວົງໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການສູນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ລ້ອມດ້ວຍບັນດາວິທະຍາກອນ, ສໍາມະນາກອນ ຕະຫຼອດ ຮອດມະນກງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
         ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮສ ປອ ນາງ ນຽນ ສີວົງໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກ ອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ "ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອ ການຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ” ຊຶ່ງຈະເລັງໃສ່ການພັດທະນາ ເຄື່ອງມືເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ສໍາລັບຄະນະລັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ ບ້ານ ໂຄງການນີ້ ຈະເປັນໂຄງການຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະໄດ້ຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນາທີ 4 (SDG.4) ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄື: ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄົນ ນະພາບເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບ
ຫມົດທຸກຄົນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນນະວັດຕະກ່າການສຶກສາ ແລະ ການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
          ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີບັນດາຜູ້ອໍານວຍການຈາກໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍຈາກ 4 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫົວມັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍຈະໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຮຽນຮູ້ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດດ້ານວຽກງານຂອງຄະນະລັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ ຊຸມຊົນ, ການວາງແຜນ
ສໍາລັບຊຸມຊົນ, ບຸກຄົນທີ່ມີບົດບາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ການກໍານົດແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກໍານົດແນວທາງພື້ນຖານຂອງຄະນະລັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສູນການ ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ການແນະນໍາກ່ຽວກັບອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງແນວທາງຂອງຄະນະ ວັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຊມຊົນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການຮຽນຮູ້ເພື່ອ ຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນ, ຄວາມຫມາຍຂອງເປົ້າຫມາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ ກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງວິທີການປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ທັກສະຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວາງແຜນວຽກງານ.