ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານວິຊາຊີບ

ພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການໃນການສົ່ງເສີມ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ພັດທະນາເນື້ອໃນການສອນ, ພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ພັດທະນາປື້ມອ່ານເສີມກ່ຽວກັບວິຊາຊີບ

ວິໄສທັດ

ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບຕິດພັນກັບການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ