ສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມປຸງແຕ່ງອາຫານ

ສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມປຸງແຕ່ງອາຫານ

ປງແຕງ 1 n

ປງແຕງ 2 n

ວັນທີ 16-18 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຫົວຂໍ້ການເຮັດເຂົ້າໜົມ 5 ຢ່າງຄື: ສາຄູຢັດໄສ້, ຊໍ່ມ່ວງ, ເຂົ້າໜົມໄຂ່, ເຂົ້າໜົມກ້ວຍຫອມ ແລະ ເຂົ້າໜົມປາຕີໂຊ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ຄົນ, ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສມາດນໍາໄປປະກອບເປັນອາຊີບເສີມ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວເພື່ອກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກ ແລະ ເປັນຄອບຄົວພັນທະນາຕໍ່ໄປ