ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ

 

ພາລະບົດບາດ

ຍົກລະດັບຄູສອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບ, ປະສານພົວພັນຂະແໜງ, ສູນແຂວງ, ສູນເມືອງ ແລະ ສູນຊຸມຊົນ ສະໜອງອຸປະ ກອນການຮຽນ-ການສອນ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດບໍລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ

ວິໃສທັດ

 ພັດທະນາຮູບແບບ, ວິທີການ ການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ