ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ Location and Contact

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້
Southern Non-Formal Education  Centre
ຖະໜົນເລກທີ 16 ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ໂທ:  (856-31) 215201, ແຟັກ: (856-31) 215200
ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.