ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້

ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊ້ (Website)
pic

     ເພື່ອພັດທະນາເສີມສ້າງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ໄອຊີທີ (ICT) ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃນໄລຍະວັນທີ 28 ຕຸລາ-02 ພະຈິກ 2018 ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ ຫຼັກ 15 ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີມງານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ສົມທົບກັບວິທະຍາກອນຈາກ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ໄອຊີທີ) ແລະ ຈາກກົມການສືກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ລະບົບຈູມລາ (Joomla) ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປເປັນໄລຍະເວລາ 5 ວັນ.