ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້

ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊ້ (Website)
pic

     ເພື່ອພັດທະນາເສີມສ້າງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ໄອຊີທີ (ICT) ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

Read more: ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້