ພາລະບົດບາດຂອງສູນ

ພາລະບົດບາດຂອງສູນ

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ເປັນກົງຈັກບລິຫານວິຊາການໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງມີບົດ ບາດເປັນເສນາທິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນຝຶກອົບຮົມບຸກ ຄະລາກອນ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

Read more: ພາລະບົດບາດຂອງສູນ