ພາລະບົດບາດຂອງສູນ

ພາລະບົດບາດຂອງສູນ

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ເປັນກົງຈັກບລິຫານວິຊາການໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງມີບົດ ບາດເປັນເສນາທິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນຝຶກອົບຮົມບຸກ ຄະລາກອນ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

        ການບໍລິການດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕາມການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສົມທົບພົວພັນມີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ພາລະກິດ

1. ສ້າງແຜນພັດທະນາສູນໄລຍະຍາວ, ແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄອມພິວເຕີ , ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສູນ, ການສະໜອງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລະຫວ່າງສູນກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

4. ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນໃນທ້ອງຖິ່ນ

5. ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງຄົນພິການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

6. ກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນອກໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

7. ຈັດການຮຽນການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ພາດໂອກາດ ແລະ ຜູ່ທີ່ສົນໃຈ

8. ປະສານພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ, ບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຮອນມາສະໜັບສະໜູນວຽກງານ.