slot gampang bocor slot tahun tinggi
  • moes

ຄັງປັນຍາລາວ(Khang Panya Lao)

unicef laos

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານແອັບພຼິເຄເຊີ້ນທີ່ຊື່ວ່າ: ຄັງປັນຍາລາວ(Khang Panya Lao) ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 1 ຈົນເຖິງຊັ້ນມໍ 7 ແລະ ເດັກອາຍຸກ່ອນໄວຮຽນໂດຍສະເພາະເດັກທຸກຄົນສາມາດສືບຕໍ່ການ ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ທີບ້ານ ດ້ວຍປຶ້ມຫຼັກສູດແບບຮຽນຜ່ານທາງລະບົບດີຈີຕອລ ທີ່ນໍາໃຊ້ເກມ, ຄໍາຖາມສອບເສັງ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນ ແບບຕ່າງປະເທດ.

ສາມາດເຂົ້້າໃຊ້ງານຜ່ານເວບໄຊ https://laos.learningpassport.unicef.org/

ຫຼືດາວໂຫຼດໃຊ້ງານໃນໂລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະ ອື່ນໆ https://bit.ly/3tGu3Q7

Print Email